Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

1. Samspil med selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter

Principper:

Selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter inklusive det omkringliggende samfund har en fælles interesse i at fremme selskabets udvikling og sikre, at selskabet er konkurrencedygtigt og værdiskabende på såvel kort som lang sigt.

Ledelsen skal derfor sikre, at selskabet både på kort og langt sigt udvikler sig hensigtsmæssigt.

Det er således vigtigt, at der er et godt samspil, ikke alene mellem ledelsen og aktionærerne, men også med selskabets investorer og øvrige interessenter, herunder det omkringliggende samfund.

God selskabsledelse handler bl.a. om at skabe rammer, der gør det nemt for aktionærer, investorer og øvrige interessenter at have dialog med selskabets ledelse. Åbenhed og transparens er en forudsætning for, at aktionærer, investorer og øvrige interessenter løbende kan vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtidsudsigter og indgå i en konstruktiv dialog med selskabet.

1.1. Dialog med aktionærer, investorer og øvrige interessenter

Anbefaling
 

1.1.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen via løbende dialog sikrer aktionærer, investorer og øvrige interessenter relevant indsigt i selskabets forhold, og at bestyrelsen får mulighed for at kende og inddrage deres holdninger i sit arbejde.

KOMMENTAR: Bestyrelsens indsigt i dialogen kan eventuelt ske via tilbagemelding fra møder med aktionærer, investorer og øvrige interessenter eller ved anden løbende rapportering fra direktionen. Bestyrelsen bør via formanden sikre en god og konstruktiv relation med aktionærerne. 

Udover dialog med aktionærer, investorer og øvrige interessenter kan selskabet også overveje hvis muligt at søge dialog med eksempelvis repræsentanter fra stemmerådgivere til aktionærer (proxy advisors), eksempelvis i relation til institutionelle investorers stemmeafgivning.

ANBEFALING
 

1.1.2 Komitéen anbefaler, at selskabet udarbejder politikker for forholdet til aktionærer, investorer og evt. også øvrige interessenter for at sikre, at de forskellige interesser indgår i selskabets overvejelser, og at sådanne politikker gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

KOMMENTAR: Rammerne for dialogen med aktionærer og investorer kan fremgå af en Investor Relations-politik, der bl.a. kan beskrive hvilken type oplysninger, selskabet bør offentliggøre, og på hvilke sprog samt hvordan, hvornår og over for hvem offentliggørelse finder sted. Rammerne for dialog med øvrige interessenter kan også beskrives i en politik.

Anbefaling
 

1.1.3. Komitéen anbefaler, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.

KOMMENTAR: Regelmæssige informationer til markedet om selskabets forhold skaber åbenhed og transparens. Periodemeddelelser er ikke lige så fyldestgørende som kvartalsrapporter og opfylder ikke anbefalingen.

1.2. Generalforsamling

ANBEFALING
 

1.2.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen tilrettelægger selskabets generalforsamling, så aktionærer, der ikke kan være fysisk til stede eller er repræsenteret på generalforsamlingen, kan stemme og stille spørgsmål til ledelsen forud for eller på generalforsamlingen. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen sikrer aktionærerne mulighed for at overvære generalforsamlingen via webcast eller anden digital transmittering. 

ANBEFALING
 

1.2.2. Komitéen anbefaler, at aktionærerne i fuldmagter eller brevstemmer til brug for generalforsamlingen kan tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

KOMMENTAR: I fuldmagter og brevstemmer bør aktionærerne til alle beslutningsforslag på dagsordenen have mulighed for at stemme ”for”, ”imod” eller ”undlad”.

For så vidt angår kandidatvalg, dvs. valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisor, bør aktionærerne på tilsvarende vis gives mulighed for at stemme ”for” eller ”undlad” ved hver enkelt kandidat.

1.3. Overtagelsesforsøg

ANBEFALING
 

1.3.1. Komitéen anbefaler, at selskabet har en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der indeholder en ”køreplan” for de forhold, som bestyrelsen bør overveje og tage stilling til, hvis et overtagelsestilbud er fremsat, eller bestyrelsen får en begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud kan blive fremsat. Derudover anbefales, at det fremgår af proceduren, at bestyrelsen afholder sig fra, uden generalforsamlingens godkendelse, at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som søger at afskære aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsestilbuddet.


1.4. Relation til det omkringliggende samfund

Anbefaling
 

1.4.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en politik for selskabets samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtighed, og at politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen påser, at politikken efterleves.

KOMMENTAR: Bestyrelsen kan overveje, om selskabet bør tilslutte sig anerkendte nationale og internationale frivillige retningslinjer, standarder eller lignende initiativer. Oplysning herom kan indgå i rapporteringen efter årsregnskabslovens § 99 a.

Bestyrelsen bør løbende påse, om selskabet lever op til politikken for samfundsansvar, og selskabet bør overveje på hjemmesiden årligt at rapportere på udviklingen og eventuelle nye tiltag inden for disse områder. 

ANBEFALING
 

1.4.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en skattepolitik, der gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

KOMMENTAR: For at øge transparensen om selskabets skattemæssige forhold for aktionærer, investorer og øvrige interessenter kan bestyrelsen i skattepolitikken vælge at give videre indsigt i selskabets skattemæssige forhold end påkrævet efter lovgivningen, eksempelvis om hvorledes man forholder sig til skatteincitamenter, brug af skatteplanlægning, aktiviteter i skattely lande, betalt skat i de lande hvor selskabet opererer m.m.

Derudover kan selskabet vælge at beskrive hvilke forhold, selskabet fremover vil rapportere løbende på.