Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anbefalinger for god selskabsledelse

Siden de første danske anbefalinger for god selskabsledelse blev offentliggjort i 2001, er der sket en væsentlig udvikling inden for god selskabsledelse i selskaber optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen).

Anbefalingerne for god selskabsledelse er blevet opdateret seks gange:

  • I 2005, hvor EU-Kommissionens henstillinger om aflønning af ledelse og om ledelsesudvalg blev indføjet i de danske anbefalinger.
  • I 2008, hvor aktieselskabslovens regler om incitamentsaflønning gav anledning til skærpelse af anbefalingerne om ledelsens aflønning. Desuden udarbejdede komitéen en nærmere vejledning om variable aflønningselementer i forbindelse med de nye anbefalinger.
  • I 2008, hvor der blev indsat anbefalinger om mangfoldighed i ledelsesafsnittet.
  • I 2010, hvor komitéen foretog en revision af anbefalingerne i lyset af selskabsloven af 2009, ændrede regler i årsregnskabsloven og revisorloven samt henstillinger fra EU-Kommissionen, herunder om aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber.
  • I 2011, hvor anbefalingerne om mangfoldighed blev strammet op bl.a. med fastsættelse af konkrete mål på området.
  • I 2013, hvor komitéen har ajourført anbefalingerne i lyset af den generelle udvikling indenfor god selskabsledelse. Komitéen har haft særligt fokus på selskabernes værdiskabelse, på bestyrelsens selvevaluering og på bestyrelsens involvering i selskabernes udvikling.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse supplerer den selskabs- og børsretlige regulering, hvorfor disse regler er lagt til grund og forudsættes bekendt.

Anbefalingerne eller dele heraf kan også være til inspiration for ikke offentligt handlede selskaber. Det gælder eksempelvis statslige selskaber, andre virksomheder af særlig offentlig interesse og visse fondsejede virksomheder.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen)

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har besluttet at implementere Anbefalingerne af maj 2013 i Regler for udstedere af aktier, jf. NASDAQ OMX's brev af 6. maj 2013 til relevante direktioner og bestyrelser.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har tidligere sendt nedenstående brev af 20. december 2010 om de ændrede krav til selskabernes redegørelse for god selskabsledelse til relevante direktioner og bestyrelser. I brevet redegøres nærmere for de konkrete forventninger til selskabernes afrapportering.