Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.05.2014

Bestyrelser bør overveje en skattepolitik for selskaberne

Komitéen for god Selskabsledelse tydeliggør i en kommentar til Anbe­falingerne for god Selskabsledelse, at bestyrelser bør overveje at ved­tage en skattepolitik.

Skat er i fokus både nationalt og internationalt, og der stilles stadig større krav til gennemsigtighed omkring den skat, som selskaberne betaler.

Komitéen har overvejet, hvorvidt der er behov for en særskilt anbefaling vedrørende skat. Komitéen finder ikke behov for at introducere en ny anbefaling om vedtagelse af en skattepolitik, idet de gældende anbefalinger allerede omfatter en anbefaling om bestyrelsens vedtagelse af politikker. Emnet indgår i øvrigt i Vejledning om ledelsesudvalg, hvor en af Revisionsudvalgets opgaver er "at overvåge og rapportere til bestyrelsen om selskabets skattepolitik".

For at sikre, at bestyrelsen får den fornødne indsigt i selskabets skattemæssige forhold, er det imidlertid komitéens opfattelse, at bestyrelserne konkret bør overveje at vedtage en skattepolitik, hvis selskabets forhold taler for det.

Komitéens præcisering udmøntes i form af en kommentar til den eksisterende anbefaling 1.1.2, der lyder:

"Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selska­bets politikker herom."

Den tilføjede kommentar lyder:

"En politik for selskabets kommunikation og en politik for selskabets forhold til dets investorer er eksempler på politikker, som bestyrelsen kan vedtage. Derudover bør bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at vedtage en skattepolitik. Denne bør mest hensigtsmæssigt forankres i revisionsudvalget, jf. anbefaling 3.4.3-3.4.5."

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse udtaler i den forbindelse:

Der er fokus på skat, og der stilles øgede krav til gennemsigtighed både i Danmark og internationalt. Komitéen finder det ikke nødvendigt at tilføje en særskilt anbefaling om skat. Ved at tilføje en kommentar til den eksisterende anbefaling om politikker for selskabets forhold til dets interessenter præciseres det, at det kan være relevant for bestyrelsen at tage stilling til en politik om skatteforhold, hvis selskabets forhold taler for det.

Kommentarerne til de enkelte anbefalinger er tænkt som vejledning og inspiration for selskaberne i arbejdet med anbefalingerne, hvorfor kommentaren ikke har været i høring.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S er indforstået med, at kommentaren tilføjes i Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Anbefalingerne indgår i oplysnings­forpligtelserne for børsnoterede selskaber. Det er ikke en del af oplysningsforpligtelsen, at selskaberne skal forholde sig konkret til indholdet i kommentarerne til anbefalingerne.

Med tilføjelsen af en ny kommentar har komitéen introduceret en ny praksis for vedligeholdelse af 'soft law' i forhold til Anbefalinger om god Selskabsledelse.

Kontakt:

Komitéens sekretariat, [email protected], tlf. 35 29 13 52