Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.12.2010

Efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX i efteråret 2010 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance i udvalgte large cap og mid cap-selskabers årsrapporter for 2009 suppleret med oplysninger på selskabernes hjemmesider.

Komitéen og NASDAQ OMX agter i 2011 at gennemføre en mere omfattende undersøgelse baseret på de i 2010 vedtagne anbefalinger. Det er hensigten, at hovedpunkter af undersøgelsen i 2011 vil blive offentliggjort.

Resultaterne fra 2009-årsrapporterne viser:

  • Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte selskaber gør ud af afsnittet om Corporate Governance i deres årsrapport. Nogle selskaber har en meget informativ gennemgang enten i skemaform eller i fortløbende tekst, der klart relaterer til de enkelte anbefalinger. Andre selskaber omtaler Corporate Governance ganske kortfattet enten uden reelt indhold ved blot at oplyse, at selskabet i det store og hele følger anbefalingerne eller med oplysning om, at selskabet har til hensigt at følge anbefalingerne.
  • For at give selskaberne størst mulig fleksibilitet, har det hidtil efter NASDAQ OMX¿ regler været muligt at afrapportere i beretningsform opdelt efter Anbefalingernes hovedafsnit eller på anden måde. Imidlertid indeholder årsregnskabslovens § 107 b (som trådte i kraft for årsregnskaber, der starter d. 1. september 2008 eller senere) dog et krav om en redegørelse for virksomhedsledelse, der bl.a. skal angive, hvilke dele af anbefalingerne virksomheden fraviger og grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Der tegner sig et billede af, at selskaberne ikke er opmærksomme på denne bestemmelse.
  • Det er et gennemgående træk, at oplysninger om anbefalingerne om vederlagsforhold generelt set er mangelfulde.
  • Det er et gennemgående træk, at oplysninger om anbefalingerne om bestyrelsens sammensætning generelt set er mangelfulde.

For Årsrapporterne for 2010 gælder:

  • Årsrapporterne er typisk de første, der vil blive aflagt efter de nye Anbefalinger for god Selskabsledelse. Ifølge NASDAQ OMX¿ nye regler skal selskaberne fremover konkret forholde sig til hver anbefaling under anvendelse af ¿følg eller forklar¿-princippet.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen af 2009 Årsrapporterne, har komitéen udarbejdet en "spørgsmål/svar"- funktion på komitéens hjemmeside. Her kan selskaberne få svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Se de nye Anbefalinger for god Selskabsledelse

Se NASDAQ OMX' nye regler