Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.05.2014

Kommissionens henstilling af 9. april 2014 om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse

EU Kommissionen har den 9. april 2014 udsendt en henstilling om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse.

Om henstillingen

Henstillingen har til formål at vejlede og bistå virksomhederne med at forbedre kvaliteten af deres redegørelser for virksomhedsledelse. Kommissionen fremhæver, at det bærende princip fortsat er 'følg eller forklar', og fremhæver samtidig, at en fravigelse fra en anbefaling konkret kan være en mere effektiv håndtering af en konkret anbefaling. Der er således fortsat plads for fleksible rammer. På visse områder lægger henstillingen dog op til en større detaljeringsgrad, end der hidtil har været praksis for, ligesom der lægges op til, at selskaberne skal beskrive, hvordan anbefalinger generelt anvendes i forhold til de emner, som vurderes vigtigst for aktionærerne. Virksomhedernes afrapportering og den nationale overvågning af afrapporteringen skal fortsat foregå i overensstemmelse med nationale regler og praksis.

Komitéens holdning

Komitéen bakker op om initiativer, der tilsigter at højne niveauet for god selskabsledelse og skabe gennemsigtighed og åbenhed om selskabernes arbejde med centrale forhold i forbindelse med arbejdet med corporate governance. Komitéen noterer sig, at Kommissionen holder fast ved 'følg eller forklar'- princippet, og at Kommissionen anerkender, at fravigelser fra en given anbefaling konkret kan være den bedste løsning. Henstillingen kan være fornuftig i forhold til det overordnede sigte om at sikre åbenhed om selskabernes arbejde med corporate governance, dog bør virksomhedernes fleksibilitet ikke kompromitteres.

Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Komitéen bakker op om henstillingens principper. EU Kommissionen lægger vægt på informative forklaringer, hvilket vi også i komitéen finder vigtigt, især når en given anbefaling ikke følges. I lyset af den nye henstilling vil komitéen se på, om der er behov for justering af beskrivelsen af 'følg eller forklar'- principperne, så de danske anbefalinger fortsat har et højt niveau og er i overensstemmelse med anerkendt best practice på området.

Læs kommissionens henstilling af 9. april 2014:

Henstilling om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse ('følg eller forklar'-princippet)