Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.10.2014

Nyt EU direktiv om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed

Direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner blev vedtaget den 29. september 2014.

Om direktivet

Direktivet har til formål at sikre øget gennemsigtighed i store virksomheder, at øge mangfoldigheden i bestyrelser og direktion samt at øge relevansen, konsistensen og sammenligneligheden af ikke-finansielle oplysninger. Virksomheder skal offentliggøre oplysninger om politikker, resultater og risici på områder som miljø, sociale og personalespørgsmål, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bestikkelse, samt mangfoldighed i direktion og bestyrelse.

Kravene til CSR-rapportering vedrører virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder børsnoterede virksomheder, der på balancedagen har mere end gennemsnitligt 500 medarbejdere i regnskabsåret.

Store børsnoterede virksomheder skal offentliggøre oplysninger om en mangfoldighedspolitik for virksomhedens ledelses- og tilsynsorganer for så vidt angår f.eks. alder, køn, uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund mv. Hvis der ikke er udarbejdet en sådan politik, skal virksomheden forklare, hvorfor det forholder sig således.

Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

I Danmark har store virksomheder siden 2009 været underlagt krav, der ligner direktivets krav, om rapportering om samfundsansvar. Komitéen er derfor som udgangspunkt positiv over for, at der skabes en international level-playing field på dette område.

Birgit Aagaard-Svendsen udtaler endvidere:

Komitéen er også positiv over for, at oplysninger om mangfoldighed offentliggøres. Det svarer til komitéens anbefalinger, som alle børsnoterede selskaber skal forholde sig til. Samtidig er der i Danmark indført regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen samt for afrapportering herom. I lyset heraf mener komitéen, at der ved en implementering af direktivets krav i en dansk kontekst bør tages hensyn hertil. Selskaberne bør ikke bebyrdes unødvendigt. Komitéen vil følge processen og vurdere, om der er behov for en justering af komitéens anbefalinger.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse