Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.12.2017

Opdatering af Anbefalinger for god Selskabsledelse

Igennem en længere årrække har god selskabsledelse generelt udviklet sig positivt i de børsnoterede selskaber, hvilket i høj grad afspejles af efterlevelsen af de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

I lyset af den generelle udvikling inden for god selskabsledelse og efter ønske fra interessenterne af anbefalingerne har Komitéen for god selskabsledelse opdateret anbefalingerne.

"Aktionærernes og omverdenens krav til gennemsigtighed og transparens hos de børsnoterede selskaber øges løbende i hele den vestlige verden. For at have et attraktivt aktiemarked er det vigtigt, at vi i Danmark harmonerer med de internationale tendenser. Derfor har vi vurderet, at det nu er passende at opdatere anbefalingerne til de danske børsnoterede virksomheder", siger komiteens formand Lars Frederiksen.

De opdaterede anbefalinger betyder blandt andet, at børsnoterede selskaber skal oplyse om vederlag til direktion og bestyrelse i en særlig vederlagsrapport. Af rapporten skal det blandt andet fremgå, hvordan sammenhængen er mellem den langsigtede værdiskabelse og for eksempel direktionens løn og incitamentsprogram.

"Vi kan se, at der både i Danmark og i mange andre lande er et øget informationskrav specielt omkring aflønning. Ligeledes kan vi se, at aktionærerne på danske generalforsamlinger stiller spørgsmål til dette. Det er kun rimeligt, at investorerne får større indblik i, hvordan lønpakkerne er sammensat i forhold til den langsigtede værdiskabelse. Så dette er et eksempel på, hvordan anbefalingerne følger de internationale trends", siger Lars Frederiksen.

Desuden skal der ikke alene laves, men også afrapporteres på en egentlig bestyrelsesevaluering, hvor der skal fokus på bestyrelsens sammensætning og kompetencer, hvor mange andre bestyrelsesposter det enkelte bestyrelsesmedlem har, og hvordan det vurderes at påvirke arbejdet, ligesom bestyrelsesformandens ledelse af bestyrelsens arbejde skal evalueres særskilt. Hele evalueringen og processen omkring den skal offentliggøres på det enkelte selskabs hjemmeside, i ledelsesberetningen, i årsrapporten og på den årlige generalforsamling.

Ifølge de nye anbefalinger skal evalueringerne mindst hvert tredje år laves med hjælp fra eksterne konsulenter, så processen på den måde bliver sikret en høj grad af professionalisme og objektivitet.

"Der er tale om en øget gennemsigtighed i kvaliteten af bestyrelsesarbejdet, hvor målet er at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem, samt at bestyrelsen under ét, leverer en kompetent og engageret indsats," siger Lars Frederiksen.

De nye anbefalinger blev sendt i høring i begyndelsen af juli 2017, og komitéen har siden afholdt møder med interessenterne for at inddrage disse i arbejdet. Erhvervslivets interessenter har i høringen generelt udtrykt sig positivt over for ændringerne af anbefalingerne, og komitéen har i videst muligt omfang indarbejdet de indkomne bemærkninger i anbefalingerne.

Komitéen kan ligeledes oplyse, at Nasdaq Copenhagen A/S er indforstået med de nye anbefalinger, som bliver en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber pr. 1. januar 2018.

Læs anbefalinger for god selskabsledelse november 2017 (pdf)

Kontakt:

Komitéens formand Lars Frederiksen, tlf. 20102823

Komitéens sekretariat: [email protected]