Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.04.2010

Pressemeddelelse: Endelige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse fremlægger i dag de reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse.

Komitéens formand, Sten Scheibye:

Det er meget tilfredsstillende, at der har været stor interesse for komitéens arbejde med anbefalingerne. Der er modtaget mange kommentarer til komitéens høringsudkast fra december 2009. Komitéen lægger stor vægt på denne dialog, og vi har lyttet til de kommentarer, vi har fået.

De endelige anbefalinger indeholder bl.a. følgende i forhold til høringsudkastet:

Selskaberne anbefales at fremme en løbende og åben dialog med deres aktionærer. Aktionærernes indflydelse udøves på generalforsamlingen, men det påhviler ikke udtrykkeligt selskabet at understøtte kommunikation mellem aktionærerne.
Komitéen har valgt af følge EU's anbefaling om 12 år som åremålsgrænse for uafhængighed. Komitéen understreger, at det er vigtigt, at selskaberne sikrer, at de rette kvalifikationer er repræsenteret i det øverste ledelsesorgan, og sikrer, at der sker fornyelse blandt ledelsesmedlemmerne, således at det øverste ledelsesorgan kan forholde sig kritisk også til tidligere trufne beslutninger. Komitéen finder, at dette område er helt centralt til opfyldelse af god selskabsledelse, og at man ved bedømmelsen af uafhængighed skal tage udgangspunkt i materielle forhold frem for formelle.
Komitéen har fastholdt anbefalinger om ledelsesudvalg, dvs. revisionsudvalg, nomineringsudvalg og vederlagsudvalg, men overlader det til selskaberne at vurdere, om der er behov for yderligere ledelsesudvalg, herunder f.eks. risikoudvalg. Dette var allerede i høringsudkastet kun tænkt relevant for ganske få virksomheder.

Komitéen har haft en løbende dialog med Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og det er komitéens vurdering, at anbefalingerne kan gøres til en del af oplysningsforpligtelserne på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Komitéen har efter at have afsluttet sit arbejde med opdateringen af anbefalingerne også fastlagt hovedindholdet af sit arbejde i det kommende år. Der vil blive lagt vægt på følgende:

Indsamle synspunkter og erfaringer fra selskaberne.
I samarbejde med Nasdaq OMX Copenhagen A/S indsamle erfaringer med Large Cap-selskabernes arbejde med anbefalingerne - eventuelt med efterfølgende offentliggørelse af resultaterne.
Følge udviklingen i corporate governance i Danmark og internationalt.

I relation til det kommende arbejde udtaler komitéens formand:

Komitéen skal også sikre kontinuitet, så vi ønsker nu at give selskaberne tid til at arbejde med anbefalingerne. Vi vil også medvirke til styrket debat og dialog om god selskabsledelse i Danmark.

Komitéen afholder den 13. april 2010 en konference, hvor der vil blive redegjort nærmere for komitéens overvejelser i forbindelse med revisionsarbejdet og kommenteret på nogle af de synspunkter, som har været fremført i høringsprocessen. Konferencen vil også omfatte indlæg om bl.a. de internationale trends på området.

Kontakt
Sten Scheibye, formand for komitéen, tlf. 3075 5050
Jytte Heje Mikkelsen, sekretariatschef, tlf. 3330 7478