Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ledelsens vederlag

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om ledelsens vederlag.

spørgsmål

Skal selskabet efter anbefaling 4.1.1. oplyse hvilken peer group, der evt. er sammenlignet vederlagspakker med?

SVAR:

Nej, det fremgår af kommentaren til anbefalingen, at såfremt det er relevant, kan bestyrelsen med fordel oplyse hvilken peer group, selskabet sammenligner sig med.

spørgsmål

Det anbefales i anbefaling 4.1.2., at aktiebaserede incitamentsprogrammer primært er langsigtede med en optjenings- eller modningsperiode på mindst tre år. Kan et selskab stadig have et aktiebaseret incitamentsprogram, som løber over mindre end tre år?

SVAR:

Det er ikke i overensstemmelse med anbefalingen at have et aktiebaseret incitamentsprogram, som har en varighed på mindre end tre år. I et sådant tilfælde skal selskabet forklare, hvorfor selskabet har valgt et aktiebaseret incitamentsprogram med en kortere optjenings- eller modningsperiode og varigheden af det aktiebaserede incitamentsprogram.

spørgsmål

Komitéen anbefaler i anbefaling 4.1.3., at den variable del af vederlaget har et loft på tildelingstidspunktet. Betyder det, at det er et loft for f.eks. antal incitamentsprogrammer eller antal betingede aktier inden for et bestemt incitamentsprogram?

SVAR:

Nej, da anbefalingen om et loft på tildelingstidspunktet for den variable del af vederlaget omhandler, hvor meget de enkelte variable vederlagskomponenter maksimalt kan udgøre, men anbefalingen omhandler ikke f.eks. antallet af incitamentsprogrammer eller antal betingede aktier inden for et bestemt incitamentsprogram.

spørgsmål

Det anbefales i anbefaling 4.1.4. at den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inklusive fratrædelsesgodtgørelse ikke bør overstige to års vederlag inklusive alle vederlagsandele. Hvordan beregnes det samlede vederlag for opsigelsesperioden?

SVAR:

Beregningen af det samlede vederlag for opsigelsesperioden bør inkludere vederlagskomponenter, der vedrører selve opsigelsesperioden (eksempelvis fast løn, pension, fratrædelsesgodtgørelse, m.v.). Vederlagskomponenter, der vedrører perioden forud for opsigelsesperioden, indgår således ikke i beregningen af det samlede vederlag. Dette er eksempelvis relevant i forhold til både kort- og langsigtede incitamentsaflønning, som relaterer sig til et forudgående regnskabsår, der kommer til udbetaling i opsigelsesperioden, og som derfor ikke indgår i det samlede vederlag for opsigelsesperioden.

spørgsmål

Kan et selskab ifølge anbefaling 4.1.6. kræve hel eller delvis tilbagebetaling af vederlag, der er optjent/modnet, men endnu ikke er udbetalt?

SVAR:

Ja, idet det anbefales, at selskabet kan kræve tilbagebetaling af vederlag, hvad enten vederlaget er tildelt, optjent eller udbetalt, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt.