Ledelsens vederlag

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om ledelsens vederlag.

  • Opdateret 17. august 2023

Nej, det fremgår af kommentaren til anbefalingen, at såfremt det er relevant, kan bestyrelsen med fordel oplyse hvilken peer group, selskabet sammenligner sig med.

Det er ikke i overensstemmelse med anbefalingen at have et aktiebaseret incitamentsprogram, som har en varighed på mindre end tre år. I et sådant tilfælde skal selskabet forklare, hvorfor selskabet har valgt et aktiebaseret incitamentsprogram med en kortere optjenings- eller modningsperiode og varigheden af det aktiebaserede incitamentsprogram.

Nej, da anbefalingen om et loft på tildelingstidspunktet for den variable del af vederlaget omhandler, hvor meget de enkelte variable vederlagskomponenter maksimalt kan udgøre, men anbefalingen omhandler ikke f.eks. antallet af incitamentsprogrammer eller antal betingede aktier inden for et bestemt incitamentsprogram.

Beregningen af det samlede vederlag for opsigelsesperioden bør inkludere vederlagskomponenter, der vedrører selve opsigelsesperioden (eksempelvis fast løn, pension, fratrædelsesgodtgørelse, m.v.). Vederlagskomponenter, der vedrører perioden forud for opsigelsesperioden, indgår således ikke i beregningen af det samlede vederlag. Dette er eksempelvis relevant i forhold til både kort- og langsigtede incitamentsaflønning, som relaterer sig til et forudgående regnskabsår, der kommer til udbetaling i opsigelsesperioden, og som derfor ikke indgår i det samlede vederlag for opsigelsesperioden.

Ja, idet det anbefales, at selskabet kan kræve tilbagebetaling af vederlag, hvad enten vederlaget er tildelt, optjent eller udbetalt, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt.