Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål og svar til ledelsens vederlag

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om ledelsens vederlag.

spørgsmål

Er det tilstrækkeligt at oplyse, at selskabet har udarbejdet generelle retningslinjer for incitamentsaflønning for direktion og bestyrelse, når det anbefales, at der udarbejdes en vederlagspolitik?

SVAR:

Nej, retningslinjer for incitamentsaflønning er kun en bestanddel af en vederlagspolitik. Anbefalingen går på, at der skal udarbejdes og vedtages en vederlagspolitik. Herved forstås en politik, der indeholder en udtømmende beskrivelse af de komponenter, der indgår i vederlæggelsen, herunder en begrundelse for valget af de enkelte komponenter. En vederlagspolitik kan således være mere omfattende end incitamentsaflønning.

spørgsmål

Hvad er forskellen mellem en vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning?

SVAR:

Retningslinjer for incitamentsaflønning er en bestanddel af en vederlagspolitik. Komitéen anbefaler, at der vedtages en vederlagspolitik, dvs. en politik, der indeholder en udtømmende beskrivelse af de komponenter, der indgår i vederlæggelsen - og dermed ikke kun oplysning om incitamentsaflønning.

spørgsmål

Hvorfor skal et selskabs vederlagspolitik offentliggøres, når selskabslovens § 139 allerede fastslår, at retningslinjer for incitamentsaflønning skal offentliggøres på selskabets hjemmeside?

SVAR:

Vederlagspolitikken rækker videre end eventuelle retningslinjer for incitamentsaflønning. Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af samtlige komponenter, der indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjer for incitamentsaflønning skal kun fastsættes, hvis selskabet ønsker at indgå en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets ledelse. I så fald skal bestyrelsen have fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, inden en konkret aftale indgås.

spørgsmål

Er det tilstrækkeligt ift. anbefaling 4.2.3 at oplyse om det samlede vederlag til ledelsen?

SVAR:

Nej, selskabet skal oplyse om vederlaget for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, herunder om fratrædelses- og fastholdelsesordninger. Hvis selskabet følger anbefalingen delvist, skal det fremgå, hvad selskabet følger, og hvorfor den ikke følger anbefalingen fuldt ud. Endvidere skal det fremgå, hvad selskabet har gjort i stedet for.

spørgsmål

Hvad er baggrunden for, at anbefaling 4.1.2 om indgåelse af aftale om en eventuelt ret til at kræve tilbagebetaling af variable lønandele ikke kræver ond tro, som det er tilfældet i § 77 a, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed?

SVAR:

Der er med de særlige regler om vederlag i lov om finansiel virksomhed tale om en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/76/EF om tilsyn med aflønningspolitikker m.v. Målgruppen for regelsættet er foruden bestyrelsesmedlemmer og direktører også væsentlige risikotagere blandt medarbejderne. Ordlyden i lov om finansiel virksomhed er ifølge forarbejderne til lovbestemmelsen resultatet af direktivets bestemmelser sammenholdt med de danske arbejdsretlige principper.

Komitéens anbefaling i pkt. 4.1.2 tager afsæt i Kommissionens henstilling 2009/385/EF, pkt. 3.4. Henstillingen anbefaler, at der vedtages bestemmelser om, at et selskab kan kræve tilbagebetaling af variable aflønningskomponenter, der er udbetalt på grundlag af data, som senere dokumenteres at være fejlagtige. Henstillingens ordlyd er ikke begrænset til situationer, hvor der er tale om ond tro. Henstillingen omfatter aflønningsforhold generelt for medlemmer af direktionen og bestyrelsen i børsnoterede selskaber. Anbefalingerne supplerer den selskabs- og børsretlige regulering, og omfatter således også finansielle selskaber, der har aktier optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S.