Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Formkrav

Årsregnskabsloven kræver, at oplysningerne om selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse samles i en redegørelse for virksomhedsledelse, som skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen.

Årsregnskabslovens § 107 b fastsætter, at bestyrelsen i et selskab, som har værdipapir optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse. Selskabet skal enten indsætte et link i årsrapportsens ledelsesberetning til det sted på selskabets hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggort, eller indsætte hele redegørelsen i årsrapporten.

Det børsnoterede selskab skal redegøre for, om selskabet følger en given anbefaling, eller forklare hvorfor selskabet ikke følger og hvordan selskabet har indrettet sig i stedet for.

Oplysningerne skal præsenteres på en overskuelig måde. Fraviges en anbefaling skal forklaringen herpå vedrøre den enkelte anbefaling, og sætte læseren i stand til at forstå bestyrelsen valg og begrundelsen herfor.

Rapporteringen skal vedrøre samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Anbefalingerne gælder alene det børsnoterede selskab. Har selskabet et datter- og/eller tilknyttede selskaber, der ikke er børsnoterede, skal disse selskabers ledelsesforhold ikke redegøre for selskabet efter reglerne i årsregnskabslovens § 107 b.

Til brug for rapporteringen har Komitéen for god Selskabsledelse udarbejdet et skema, som de børsnoterede selskaber kan vælge at anvende. Anvendelsen af samme metode i forhold til rapportering fra år til år gør det let for interessenterne at finde, bearbejde og sammenligne informationerne.