Forord

God selskabsledelse - corporate governance - skal understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse.

  • Opdateret 5. oktober 2023

Det vigtigste formål med komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse er via gennemsigtige ledelsesprocesser og et højt informationsniveau at sikre tillid til selskaberne fra relevante interessenter, inklusive aktionærer, investorer og det omkringliggende samfund og dermed sikre langsigtet værdiskabelse og afkast til aktionærerne.

Komitéens anbefalinger er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, dvs. Nasdaq Copenhagen A/S. Det kan variere fra selskab til selskab, hvordan man tilrettelægger arbejdet med og rapporteringen om god selskabsledelse.

Anbefalingerne supplerer kravene i den danske lovgivning, ikke mindst selskabsloven og årsregnskabsloven, selskabsretlige regler fra EU og OECDs Principles of Corporate Governance.

Komitéen har i 2020 opdateret anbefalingerne fra 2017, bl.a. for at reflektere den danske implementering af andet aktionærrettighedsdirektiv. Selskaber og interesseorganisationer, som komitéen har været i dialog med om opdateringen, udtrykte ønske om færre, men mere relevante anbefalinger. Komitéen har derfor i videst muligt omfang udeladt anbefalinger, der enten fremgår som krav af lovgivningen eller følger af gængs selskabspraksis. Det har navnlig haft betydning for anbefalingerne om vederlag, hvor andet aktionærrettighedsdirektiv har gjort en række anbefalinger om vederlag overflødige.

De opdaterede anbefalinger afløser komitéens anbefalinger af 23. november 2017 og træder i kraft for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 eller senere, og der skal således rapporteres første gang på disse anbefalinger i 2022 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Komitéen er bevidst om, at visse af de nye anbefalinger vil kræve tid at implementere for selskaberne. Komitéen minder i den forbindelse om, at det anses som efterlevelse af anbefalingerne, hvis et selskab angiver, at selskabet ikke følger en given anbefaling, men i stedet forklarer, hvorfor selskabet har valgt ikke at følge anbefalingen, og hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig.

København, 2. december 2020

Komitéen for god Selskabsledelse

Har du spørgsmål til anbefalingerne?

Læs spørgsmål og svar til Anbefalinger for god Selskabsledelse

Få svar på de hyppigste spørgsmål

Værktøjer til rapportering

Komitéen har udarbejdet skemaer, som bestyrelsen kan vælge at bruge til at forholde sig til anbefalingerne.

Se alle værktøjer