Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

4. Følg eller forklar-princippet og rapportering

Følg eller forklar-princippet er et bærende element i anbefalingerne, som også er forankret i årsregnskabslovens § 107 b og Nasdaqs regelsæt for udstedere, (den såkaldte Main Market Rulebook).

Det følger af disse regler, at selskabet skal udarbejde en redegørelse for god selskabsledelse, som selskabet skal offentliggøre i ledelses­beretningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside med en præcis henvisning i ledelses­beretningen.

Det enkelte selskab skal i sin redegørelse for god selskabsledelse oplyse, hvilke anbefalinger selskabet har valgt at følge eller ikke at følge. Redegørelsen skal forholde sig særskilt til hver anbefaling, uanset om selskabet følger eller fraviger anbefalingen. Et selskab kan derfor efterleve anbefalingerne, hvis selskabet i stedet for at følge en anbefaling specifikt forklarer:

  1. Hvorfor selskabet har valgt ikke at følge anbefalingen, og
  2. hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig.

Selskabets forklaring bør skabe den fornødne gennemsigtighed af det konkrete forhold.

Som nævnt ovenfor er der på komitéens hjemmeside, corporategovernance.dk, et skema, som selskaberne kan anvende til rapporteringen. Det kan være en fordel at benytte den samme struktur i redegørelsen fra år til år, da det gør det lettere at sammenligne rapporteringen.

Rapporteringen skal afspejle situationen på tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet. Hvis der sker væsentlige ændringer efter regnskabsafslutningen, men inden offentliggørelsen af årsregnskabet, bør selskabet inkludere det i redegørelsen for god sel­skabs­ledelse.